977-01-4486812 info@shreeya.coop.np

हाम्रो सेवा

निक्षेप सुविधा हरु

बिद्यामान प्रतिस्धात्मक विर्‍तिय वातावरण लाई ध्यानमा राखी यस संस्थाले आफ्नो निक्षेपकता हरुलाई आकर्षक ब्याज दर प्रदान गरी निम्न बमोजिम निक्षेप योजना लागु गरिएको छ ।

हाम्रो बारे

यस संस्थाको उच्च व्यवस्थापन तथा संचालक समितिमा बैकिङ्ग, व्यवसायी र पेशागत समुहमा लामो समयको कार्य   अनुभव भएको सदस्य हरु रहेको छ  जसले संस्थाको तरफ बाट उत्कृष्ट सेवा प्रदान गरीने गरिएको छ।

कर्जा सुविधा योजना

यस संस्थाको शेय र सद्स्यहरु को हित्लाई ध्यान म राखी विभिन कर्जा हरु सन्चालन म ल्यएको छ

यहाँ सदस्यता लिनुहोस्

Close Menu